Muži, ženy a sex   Stella a Norman se seznámili na večírku pořádaném jejich společným známým. Od prvního okamžiku byli silně přitahováni jeden druhým. Okamžitě se vrhli do rychlého a divokého vztahu. Byli sebou naprosto okouzleni a fyzicky se jeden druhého nemohli nabažit. Jejich specialitou byl sex v celém domě - v obývacím pokoji, ložnici, kuchyni, koupelně, na schodišti i v garáži. Norman byl jejich sexuálním životem nadšen, a tak usoudil, že Stella je pro něj tou pravou. I Stella byla velmi spokojená a zamilovaná. Chystali se žít spolu navěky.
   O dva roky později byl jejich sexuální život stále ještě rychlý a šílený. Norman byl rychlý a Stella byla šílená. Jí stačil sex dvakrát týdně, on ho vyžadoval denně. Konec konců, vzdal se přece kvůli tomuto vztahu svobodného života! Čím více vyžadoval sex, tím méně o něj ona stála. Brzy skončili pouze u sexu v ložnici. Začali se spolu hádat kvůli maličkostem, z jejich každodenního života vymizely polibky a něžnosti a jeden na druhém brzy viděli jen špatné stránky. Chodili spát v různou dobu a jeden druhému se vyhýbali. Norman se cítil odmítán - chtěl sex, ale Stella o něj nestála. Jedné osamělé noci šel jeden z nich na večírek jejich společného známého a kohosi tam potkal. Od prvního okamžiku byli silně přitahováni jeden druhým. Okamžitě se vrhli do rychlého a divokého vztahu. Byli sebou naprosto okouzleni a fyzicky se jeden druhého nemohli nabažit...


Počátky sexu

   Život vznikl před třemi a půl miliardami let jednobuněčným živočichem. Aby živočich přežil, dělil se ve své přesné kopie. Miliony let tedy zůstával stejný. Měnil se pouze tehdy, když náhodou došlo k mutaci, která změnila jeho strukturu, anebo tehdy, když se zkušenostmi naučil něco nového. Život se tehdy odehrával pomalu.
   Později, asi před osmi sty miliony let, se buňka naučila úžasnému triku, i tentokrát pravděpodobně náhodou: zjistila, jak si vyměňovat geny s jinými buňkami. Díky této výměně byly pokroky jichž při svém vývoji dosáhla druhá buňka, ihned předány nově vznikající buňce, která tak byla silnější a odolnější než její rodiče. Už nebylo třeba čekat miliony let na náhodu, která buňku pozmění a zvýší tak její naděje na přežití.
   Tento směr vývoje se ukázal výjimečně úspěšným: nové buňky se ohromující rychlostí zvětšovaly a zdokonalovaly. Na počátku byli živočichové s měkkým tělem, jako červi a medúzy. Před šesti sty miliony let se objevili živočichové s kostmi, skořápkami a ulitami a o tři sta milionů let později se první ryba naučila dýchat a přemístila se na pevnou zem. Celý tento vývoj byl výsledkem výměny genů.
   Nyní nastal velký rozmach sexu. Rodičovské buňky zanikaly, jakmile se vytvořila nová buňka se silnějšími geny. K zániku docházelo ze dvou důvodů: za prvé byla nová buňka dokonalejší než rodičovská, která tak přestala být nezbytná, a za druhé bylo třeba odstranit rodičovské buňky proto, aby se nemnožily spolu s novými a tím je neoslabovaly. Smrt znamenala přežití nového, silnějšího genu a jeho výměnu s jinými přeživšími geny. Původním účelem sexu tedy byla výměna genů s jiným organismem, jejímž smyslem byla tvorba nových a silnějších genů v příští generaci. Během velké části své minulosti si však lidé neuvědomovali spojitost mezi sexem a rozením dětí, v současnosti stále ještě existují "primitivní" kmeny které o ní nevědí.


Sídlo sexu v mozku

   Centrum sexu je uloženo v hypothalamu, který rovněž řídí emoce, srdeční puls a krevní tlak. Je velký asi jako třešeň, váží okolo 4,5 gramu a muži ho mají větší než ženy, homosexuálové a transsexuálové.


   Hormony zejména testosteron, podněcují v této části mozku touhu po sexu. Vezmeme-li v úvahu, že muži mají desetkrát až dvacetkrát více testosteronu než ženy a větší hypothalamus, jsou nám jasné příčiny jejich mocné sexuality. Z tohoto důvodu mohou mít muži sexuální styk téméř kdykoli a kdekoli. Přidejme k těmto biologickým faktorům i sociální souhlas, s nímž se po generace setkávali "muži-rozsévači", a nelibost, s níž společnost hodnotí sexuálně aktivní, "promiskuitu" ženy, a přestaneme se divit, že rozdílný postoj k sexu byl odedávna jablkem sváru mezi muži a ženami (což není pokus o slovní hříčku).


Muži za to nemohou

   Mužská fanatická a pudová touha po sexu má jasný cíl: zabezpečit přežití lidského rodu. Stejně jako u ostatních savčích samců má sexuální touha mužů některé charakteristické vlastnosti, které zajišťují přežití rodu. Za prvé, touha po sexu je u muže intenzivní, soustředěná a nelze ji snadno rozptýlit, což mu umožňuje mít pohlavní styk téměř v jakýchkoli podmínkách - například v přítomnosti nepřátel, kteří představují potenciální hrozbu, či na jakémkoli místě, kde se naskýtá příležitost.

Muž kdysi musel být schopen mít
co nejvíce orgasmů během co nejkratší doby,
aby mohl včas uniknout dravé zvěři či nepřátelům.

   Za druhé, muž pociťuje potřebu rozsévat své semeno co nejčastěji a co nejdál. Podle světové autority ve výzkumu sexu, Kinseyho ústavu ve Spojených státech, by bez omezujících sociálních podmínek byli téměř všichni muži promiskuitní. Tak tomu ostatně bylo v osmdesáti procentech společností po téměř celou dobu existence lidského rodu. Když se ve většině kultur začaly prosazovat monogamní vztahy, mužská biologická potřeba se stala neustálou hrozbou pro páry snažící se o monogamní vztah a i v současné době je partnerským problémem číslo jedna.


Proč jsou ženy věrné

   Hypothalamus žen je mnohem menší než hypothalamus mužů. Organismus ženy navíc obsahuje pouze malé množství testosteronu, kterým je hypothalamus aktivován. Z tohoto důvodu ženy obecně pociťují výrazně nižší touhu po sexu než muži a jsou rovněž méně agresivní. Proč příroda ve snaze zajistit přežití druhu neudělala z žen divoké nymfomanky? Odpověď hledejme v délce těhotenství u lidí a v dlouhé době, která je třeba, aby se z lidského mláděte stal soběstačný jedinec.
   U některých živočišných drohů, například u králíků, trvá březost jen šest týdnů. Mláďata jsou během dvou týdnů schopna sama se živit, utíkat a skrývat se. Nepotřebují otce, který by je bránil či živil. Novorozený slon či daněk je schopen krátce po narození utíkat společně s ostatními členy stáda. Dokonce i naši nejbližší příbuzní, šimpanzové, přežijí, i když osiří již ve věku šesti měsíců. Během podstatné části devítiměsíčního těhotenství je většina žen po fyzické stránce znevýhodněna. Minimálně dalších pět let pak trvá, než se lidské mládě může samo živit a bránit. Z těchto důvodů ženy zevrubně zkoumají, zda budoucí otec bude schopen shánět potravu, obstarat jí úkryt a zvítězit nad nepřáteli.

Někteří muži se domnívají,
že otcovská role končí početím.

   Mozek ženy je naprogramován tak, aby vyhledal muže, jenž setrvá v trvalém svazku po dobu nutnou k osamostatnění potomků. Ženy tedy vyhledávají stálé partnery.


Muži jsou jako plynový vařič, ženy jako elektrický sporák

   Sexuální touha muže je jako plynový vařič - rychle vzplane, během několika vteřin dosáhne plného výkonu a stejně rychle uhasíná. Ženina sexuální touha je jako elektrický sporák - rozehřívá se pomalu, trvá jí déle, než dosáhne maxima, a dlouho chladne.
   Na obrázku vidíte vývoj křivky sexuální touhy během života průměrného muže a průměmé ženy. Zobrazená křivka nezohledňuje kolísání, k němuž může dojít kvůli nejrůznějším vlivům prostředí, například porodům, úmrtím v rodině, známostem, odchodu do důchodu a podobně. Chtěli jsme piehledně zobrazit rozdíly v sexuální touze mužů a žen, proto jsme graf co možná nejvíce zjednodušili.


   Hladina testosteronu v organismu muže se v průběhu dospělosti pomalu snižuje a odpovídajícím způsobem se snižuje i míra jeho sexuální touhy. Sexuální touha ženy naopak v průběhu let pomalu roste a vrcholu dosahuje mezi třicátým šestým až třicátým osmým rokem. Tento rozdíl vysvětluje častý výskyt vztahů starší žena - mladší muž ("chlapec na hraní"). Mladí muži jsou schopni výkonů, po nichž starší ženy dychtí. Mužova sexuální výkonnost věku devatenácti let je v souladu s ženinou sexuální touhou mezi jejím třicátým a čtyřicátým rokem. Na grafu rovněž vidíte, že sexuální touha čtyřicetiletého muže odpovídá touze ženy okolo dvaceti let, což naopak vysvětluje vztahy starší muž - mladá žena. Mezi partnery v těchto věkově nerovnoměrných vztazích většinou bývá asi dvacetitetý rozdíl.
   Tvrdíme-li, že mužova sexuální touha dosahuje vrcholu v devatenácti letech a později klesá, máme na mysli její fyzickou stránku. Mužský zájem o sex je po téměř celý jeho život stejně vysoký - má o něj stejný zájem v sedmdesáti letech jako ve třiceti, ale úroveň fyzického výkonu je jiná. Dívka se během dospívání může o sex zajímat hodně, protože je zamilovaná, ale touží po něm jen do jisté míry. Stejně tak se o sex zajímá ve svých třiceti letech, ale v té době po něm i mnohem více touží.


Proč se muži a ženy hádají kvůli sexu

   Nezapomínejte, že v této knize hovoříme všeobecně o sexuální touze mužů jako jedné skupiny a žen jako druhé skupiny. Individuální případy se samozřejmé mohou lišit, v této kapitole se však zabýváme typickým sexuálním chováním většiny lidí.
   Některé ženy nepochybně pociťují značnou touhu po sexu a někteří muži naopak nízkou, to jsou však spíše výjimečné případy, kdežto my se zabýváme většinou mužů a většinou žen. Všeobecně platí, že většina mužů pociťuje vysokou touhu po sexu a většina žen touží po sexu méně. Výzkum uskutečněný Kinseyho ústavem prokázal, že třicet sedm procent mužů myslí na sex každých třicet minut. Stejně často na něj pomýšlí pouhých jedenáct procent žen. Neustálá vysoká úroveň testosteronu v organismu muže ovlivňuje jeho velkou touhu po sexu a způsobuje, že muž je "vždy připraven".
Když má dojít k sexu, žena potřebuje důvod;
muž potřebuje místo

   Šrafovaná oblast v grafu označuje životní období, kdy se muži a ženy kvůli sexu nejvíce hádají. Až do druhé poloviny svých třicátých let si ženy stěžují, že muži na ně neustále naléhají a nutí je k sexu, což je na obou stranách kvitováno s nelibostí. V této době ženy mužům vyčítají, že je "používají". Až v druhé polovině a koncem svých třicátých let ženy dohánějí muže v oblasti touhy po sexu, často je dokonce i předhánějí. Touha po sexu u žen v tomto věku je odrazem biologického instinktu, jenž jim velí v poslední chvíli před menopauzou počít a donosit dítě.
    Čerství čtyřicátníci jsou touto výměnou rolí často překvapeni. Jejich sexuální touha v tomto věku může být nižší než touha stejně staré ženy, ženy na muže často naléhají a ti se pak cítí, jako by měli "podávat výkon na přání". Situace se obrátila. Přečtěte si knihu dr. Johna Graye Mars a Venuše v ložnici (nakladatelství Práh a Knižní klub v roce 1996 - pozn. red.). Dočtete se v ní, jak se vyrovnat se zmíněnými rozdíly v sexuální touze. Většina partnerských párů se těmto rozdílnostem nevěnuje; každý z partnerů však očekává, že ten druhý pochopí jeho (její) potřeby Rozdílná touha po sexu je však odrazem plánů přírody. Muži a ženy netouží po sexu stejně, u většiny párů se sexuální touha střídavě snižuje a zvyšuje v průběhu týdnů, měsíců i roků. Možná je módní tvrdit, že moderní muž a moderní žena mají o sex stejný zájem a že partneři jsou spolu obvykle skvěle sexuálně sehraní, avšak ve skutečném životě tomu tak nebývá.
   At už básníci píší cokoli a romantikové smýšlejí jakkoli, touha po sexu je ovlivňována hormony produkovanými mozkem. Testosteron je hlavním zdrojem pocitu, kterému říkáme sexuální touha, a láska (jak jste se mohli dočíst v kapitole sedmé) je směsicí chemických a elektrických reakcí. Ti lidé, kteří se domnívají, že láska je záležitost mysli, mají do jisté míry pravdu. U žen je tomu tak, že se smísí psychologické faktory jako je důvěra, pocit blízkosti a celková spokojenost, a vytvoří podmínky, díky nímž se z mozku uvolní potřebné hormony. Mužský mozek potřebné hormony uvolňuje kdykoli a kdekoli.


Touha po sexu a stres

   Ženina touha po sexu je výrazně ovlivněna právě probíhajícími událostmi. Pokud jí hrozí propuštění z práce, pracuje na náročném projektu, splátky za dům se právě zdvojnásobily, děti jsou nemocné, v dešti promokla skrz naskrz anebo se jí zaběhl pes, nebude mít na sex ani pomyšlení. Bude toužit jen po tom, aby si mohla lehnout a spát.
   Když se stejné události přihodí muži, bude toužit po sexu jako po prášku na spaní, jako po prostředku, který uvolní napětí nashromážděné za celý den. Večer se tedy pravděpodobně pohádají: žena muže nazve necitlivým hrubcem, on ji osočí, že je frigidní a odejde spát na pohovku. Zní vám to povědomě? Je zajímavé, že zeptáte-li se muže na kvalitu jeho partnerského vztahu, bude většinou přemýšlet o událostech právě uplynulého dne, které mají povahu služby ze strany partnerky, například o tom, zda mu manželka uvařila snídani, vyžehlila košili či namasírovala záda. Žena na stejnou otázku odpovídá s ohledem na delší časové období - například jak pozorný k ní byl její muž během uplynulých několika měsíců, jak jí pomáhal s domácími pracemi a nakolik s ní komunikoval. Muži většinou toto rozdílné pojetí vztahu nechápou. Muž se může chovat celý den jako nejskvělejší gentleman, ale jeho partnerka ho večer stejně odmítne, protože nemůže zapomenout, jak před dvěma týdny urazil její matku.


Kolik sexu si dopřáváme?

   Z výzkumu partnerských párů uskutečněného v Austrálii v letech 1997-98 výplývá průměrná frekvence sexuálních styků partnerských dvojic v závislosti na věku. Respondenti výzkumu byli vybráni náhodným výběrem a odpovědi byly anonymní, takže je pravděpodobné, že jsou pravdivé.

Věk

20
30
40
50
60

Frekvence sexuálních styků

144 krát za rok
112 krát za rok
78 krát za rok
63 krát za rok
61 krát za rok


   Nezapomínejme, že se jedná o průměrná čísla. Někteří pětašedesátníci mohou mít sexuální styk šestkrát do týdne, zatímco někteří dvacetiletí ho třeba neměli ještě nikdy, avšak to jsou výjimky potvrzující pravidlo. Je zajímavé, že osmdesát jedna procent párů uvedlo, že je se svým sexuálním životem spokojeno, což znamená (za předpokladu, že mluvili pravdu), že za sebou pravděpodobně mají velké množství vyjednávání, díky kterému úspěšně omezili "nadbytečnou" sexuální touhu muže. Procento párů, které tvrdí, že žijí spokojeným sexuálním životem, se v západních zemích pohybuje obvykle okolo šedesáti procent.
   Jeden americký výzkum objevil, že všichni bílí muži udávají přibližně stejný počet sexuálních styků. Latinské (iberoamerické) ženy mají sexuální styk častěji než černošky či bílé ženy (které udávají přibližně stejný počet sexuálních styků), černošky dosáhnou orgasmu při každém sexuálním styku o padesát procent pravděpodobněji než bělošky. Asijští muži udávají nejmenší počet sexuálních styků, což je v souladu s jejich nižší hladinou testosteronu.Sex a mozek

   Americký demografický časopis zveřejnil výsledky výzkumu uskutečněného v roce 1997, kdy tým badatelů zkoumal deset tisíc dospělých respondentů. Výzkum potvrdil spojitost mezi sexuální touhou a inteligencí. Čím inteligentnější respondenti, tím méně sexuální touhy i sexuálních styků. Lidé s postgraduálním vzděláním měli sexuální styk 52 krát za rok, vysokoškoláci 61 krát za rok a respondenti, kteří školu nedokončili, 59 krát za rok. Muži s pevnou osmihodinovou pracovní dobou měli sexuální styk 48 krát ročně, kdežto muži, kteří pracovali více než šedesát hodin týdně, jej měli 82 krát - velké pracovní nasazení i značnou sexuální touhu pravděpodobně způsobuje vyšší hladina testosteronu. Milovníci jazzu mívají sexuální styk o 34 procent častěji než milovníci populární hudby. Nejméně častý je sexuální styk u milovníků klasické hudby.

Žena je v největším bezpečí s Číňanem,
jenž miluje klasickou hudbu a pracuje
na zkrácený úvazek. Měla by se naopak vyvarovat
tvrdě pracujícího jazzového pianisty.

   Množství testosteronu v organismu mužů béhem dne stoupá a klesá v pěti až sedmi vlnách. Nejvyšší hladinu testosteronu mívají muži při východu slunce (až dvakrát vyšší než v jiných denních dobách) - to je doba, kdy se kdysi vydávali na lov. Večer, kdy muž "hledí do ohně", je hladina testosteronu v jeho organismu v průměru o třicet procent nižší.
   "Probudil jsem se v šest ráno, protože moje žena do mě rýpala násadou koštěte," řekl nám po skončení přednášky jeden z návštěvníků. "Když jsem se jí zeptal, co to dělá, odpověděla mi: "Abys taky jednou zažil, jaké to je!"


Sex a zdraví

   Existuje nespočet důkazů, že sex výrazně zlepšuje zdravotní stav člověka. Během milostného objetí třikrát týdně se spálí až třicetpět tisíc kilojoulů, což je totéž, jako byste za rok uběhli sto třicet kilometrů. Sex zvyšuje hladinu testosteronu v organismu, díky čemuž se kosti stávají silnějšími a sílí i svaly. Rovněž se zvedá hladina "dobrého" cholesterolu. Sexuoložka dr. Beverley Whippleová říká: "Během sexu se vyplavují endorfiny, které přirozeným způsobem potlačují bolest a pomáhají proti bolestem hlavy a artritidě."
   Těsně před orgasmem se uvolňuje hormon DHEA (dehydroepiandrosteron), který zlepšuje rozpoznávací schopnosti, zlepšuje stav imunitního systému, brání růstu nádorů a posiluje kosti. U žen se během sexuálního styku uvolňuje hormon oxytocin, který vyvolává touhu po doteku, a rovněž se zvyšuje hladina estrogenu. Dr. Harold Bloomfield, autor knihy The Power of Five (Moc pěti), uvádí, že vyšší hladina estrogenu u žen má spojitost s lepší kvalitou kostí a výkonnějším kardiovaskulárním systémem. Všechny tyto hormony chrání srdce a ovlivňují délku života. Více sexu se tedy rovná delšímu životu a menší míře stresu. Seznam výhod, které přináší spokojený sexuální život, by se mohl prodlužovat do nekonečna...


Monogamie a polygamie

   Polygamie je soužití, v němž má muž či žena více než jen jednoho partnera současně. Lidé nejsou od přírody monogamní. Před rozšířením židovsko-křestanské ideologie žilo více než osmdesát procent veškerých lidských společností polygamním způsobem života, zejména kvůli svému přežití.

Mnoho mužů se domnívá, že monogamie
je materiál, z něhož se vyrábí nábytek.

   Monogamie znamená, že jeden muž žije trvale v páru s jednou ženou. Tento stav je přirozený u mnoha zvířat, například u lišek, hus či orlů. U živočišných druhů, které žijí celoživotně v páru, mají samec a samička přibližně stejnou velikost a o rodičovské povinnosti se dělí napůl. U polygamních druhů jsou samci obvykle větší, barevnější, agresivnější a rodičovskou roli plní minimálně. Samci polygamních druhů živočichů sexuálně dospívají mnohem později než samice, aby se tak zabránilo soupeření mezi staršími a mladšími, nezkušenými samci, kteří by pravděpodobně souboj nepřežili. Muži mají charakteristické znaky polygamních druhů: není tedy divu, že musí vynakládat velké úsilí, aby zůstali monogamní.


Proč jsou muži promiskuitní

   Jak zapadá manželství do životního stylu živočišného druhu, jehož samci jsou od přírody promiskuitní? Promiskuita je zabudována do mozku muže a je dědictvím jeho evolučního vývoje. Během celých dějin lidského rodu docházelo k válkám, které redukovaly počet mužů. Mělo tedy smysl co nejvíce přispívat ke zvyšování počtu č1enů kmene. Počet mužů vracejících se z válek a bitev byl většinou nižší než počet těch, kteří do nich odešli. Zůstávalo po nich značné množství vdov a pro přežití kmene tedy mělo smysl vytvářet pro vracející se muže "harém".
   Narození chlapce bylo vítáno s radostí, protože muži byli neustále zapotřebí k obraně komunity. Narození dívky bylo zklamáním, protože v komunitě byl tak jako tak nadbytek žen. Tak tomu bylo po stovky a tisíce let. Současný muž má k tomu všemu ješté větší hypothalamus než ženy a v jeho organismu koluje značné množství testosteronu, které v něm podporuje jeho prastarou touhu po rozmnožování. Skutečností je, že muži, stejně jako samci většiny primátů i ostatních savců, nejsou biologicky uzpůsobeni k monogamnímu vztahu.
   Důkaz předchozího tvrzení nacházíme i v existenci rozvinutého "sexuálního průmyslu° zaměřeného na muže. Téměř veškerá pornografie, erotické videokazety, prostituce a erotické internetové stránky jsou určeny mužům. Většina mužů totiž dokáže žít v monogamním vztahu, ale potřebují alespoň polygamní duševní stimulaci. Mělo by být jasné, že hovoříme-li o mužských sklonech k promiskuitě, máme na mysli jejich biologické zaměření. Nepodporujeme promiskuitní chování ani nehájíme mužskou nevěru. Současný svět se nesmírně liší od světa naší minulosti a lidské biologické vybavení je často zcela v rozporu s dnešním očekáváním a požadavky doby.

Lidské biologické vybavení je nebezpečně nemoderní.

   Je-li některý druh chování instinktivní nebo přirozený, neznamená to automaticky, že je vhodný. Například můry mají ve struktuře mozku zakódováno, že létají směrem ke světlu. Díky tomuto naprogramování mohou létat v noci a orientovat se podle světla měsíce a hvězd. Současné můry však naneštěstí žijí ve světě, který se výrazně liší od toho, v němž se vyvíjely. Na můry a komáry dnes máme lapače. Můra dnešního světa věrná své přirozenosti letí za světlem, vletí do lapače a okamžitě shoří. Porozumí-li současní muži svým biologickým sklonům, mohou se vyhnout "sebeupálení" v důsledku kdysi přirozeného chování.
   Existuje malé procento žen, které jsou stejně promiskuitní jako muži, ale jejich motivace je obvykle jiná. Mozek ženy jež je odpradávna ochránkyní rodiny potřebuje k probuzení sexuální touhy jiné podněty než pouhý příslib sexu. Většina žen pocítí touhu po vztahu anebo alespoň po nějakém druhu emocionálního spojení dříve než chuť k sexu. Muži si obvykle neuvědomují, že vzniklé emocionální pouto u žen přetrvá následující tři až šest měsíců. Ženy (s výjimkou zanedbatelného procenta nymfomanek) pociťují největší touhu po sexu během ovulace, která trvá několik dní anebo několik hodin.
   Kdyby muži nebyli žádným způsobem omezeni, většinou by se ocitli v bezedné jámě bezmyšlenkovitých sexuálních styků sloužících k "přežití kmene". Vědci z American Health Institute (Americký ústav zdraví) zjistili, že 82 procent budoucích mužů ve věku 16-19 let shledává přitažlivou myšlenku účasti na sexuálních hrátkách s cizími lidmi. Pouhá dvě procenta dívek si myslela totéž, ostatní tento nápad považovaly za strašlivý.

Žena touží po množství sexu s mužem, kterého miluje
Muž touží po množství sexu.


Kohoutí efekt

   Kohout je velmi poživačný pták, který dokáže se slepicemi kopulovat téměř nepřetržitě, více než šedesátkrát během páření. Nedokáže však kopulovat více než pětkrát s jednou slepicí během jednoho dne. Při šestém pokusu naprosto ztrácí zájem i schopnost. S jinou slepicí je však ihned schopen pářit se dál se stejným nadšením jako s první. To je takzvaný "kohoutí efekt". Býk po sedmé kopulaci se stejnou krávou ztrácí zájem, dostane-li se však k další samici, ihned se opět rozvášní. I s desátou novou krávou je stále schopen pozoruhodných výkonů.
   Beran se s toutéž samicí nespáří více než pětkrát, ale s dalšími ovcemi je schopen kopulovat s ohromným úsilím. S předešlou partnerkou však už není schopen ničeho, a to ani tehdy, je-li "zamaskovaná" cizím pachem anebo má-li přes hlavu pytel. Beran se nedá oklamat. Příroda se tímto způsobem snaží zabezpečit přežití daného živočišného druhu - co největším rozprostřením samčího semene zajišťuje co největší množství početí.

Muži nechtějí, aby devadesát devět procent
rozhodnutí za ně dělal někdo cizí
- proto dávají svému penisu jméno.

   U zdravého mladého muže se počet možných sexuálních styků pohybuje rovněž okolo pěti. Za příznivých okolností je schopen souložit s jednou partnerkou až pětkrát během jediného dne, pošesté již většinou neuspěje. S další partnerkou jeho zájem (spolu s příslušnou částí anatomie) většinou znovu ožije, stejně jako je tomu u býků a kohoutů.
   Mužská touha po sexu je tak silná, že podle názoru dr. Patricka Carnese ze Sexual Recotrery Institute (Ústavu sexuální regenerace) je přibližně osm procent mužů závislých na sexu. Totéž lze tvrdit jen o méně než třech procentech žen.


Proč muži chtějí, aby se ženy oblékaly jako prostitutky (ale ne na veřejnosti)

   Struktura mužova mozku potřebuje rozmanitost. Muž je stejně jako většina savčích samců naprogramován k vyhledávání a oplodňování co největšího počtu zdravých samic. Z tohoto důvodu mají muži rádi novoty a změny - v monogamním vztahu například sexy prádlo. Na rozdíl od jiných savců dokáže muž klamat sám sebe a předstírat, že má celý harém žen, když se jeho partnerka obléká celou řadou odlišných způsobů. Je to svým způsobem jakási varianta "pytle přes hlavu", uskutečňovaná pomocí různých převleků. Většina žen ví, jaký účinek má na muže sexy prádlo, i když jen málokterá tuší, proč tomu tak je.
   Před každými Vánocemi jsou oddělení s dámským prádlem v obchodních domech obležena muži, kteří se nesměle rozhlížejí a snaží se vybrat sexy dárek pro své partnerky. V lednu jsou stejná oddělení obležena ženami, které přicházejí dárek vrátit a říkají: "V tomhle se necítím dobře. Partner po mně chce, abych se oblékala jako lehká holka!" Prostitutka je však profesionální prodavačka sexu, která zná potřeby trhu a vychází jim vstříc vhodným oblečením. Jeden americký výzkum prokázal, že ženy které nosí různé druhy erotického prádla, obecně mají mnohem věrnější partnery než ženy, které dávají přednost "bombarďákům". A to je pouze jeden ze způsobů, jak lze v monogamním vztahu uspokojit mužskou touhu po rozmanitosti.


Proč jsou muži tříminutový zázrak

   Doba mezi "startem" a orgasmem činí u zdravého muže v průměru dvě a půl minuty. Zdravá žena potřebuje průměrně třináct minut. U většiny savců je kopulace rychlou akcí, neboť během svého spojení jsou snadnou a zranitelnou kořistí dravců. "Rychlovky" jsou způsob, kterým příroda zajišťuje ochranu živočišných druhů.

"Ty jsi ale mizerný milenec!" řekla žena.
"Jak jsi to mohla poznat během dvou minut?"
zeptal se muž.

   V závislosti na věku, zdravotním stavu a náladě mohou mít mnozí muži sexuální styk několikrát za den a dokážou udržovat erekci po různě dlouhou dobu. To jsou jistě zajímavější výkony než ty které předvádí samec afrického paviána, jehož kopulace trvá pouhých deset až dvacet vteřin a provede během ní jen čtyři až šest pohybů pánví. Výkony lidských samců jsou však nevýznamné ve srovnání s divokými krysami, které se páří i čtyřistakrát během deseti hodin. První místo v živočišné říši však nepochybně patří Shawově myši, která je držitelkou současného sexuálního rekordu: více než sto kopulací během jediné hodiny.


Testosteron a velikost varlat

   U všech živočišných druhů je velikost varlat (v poměru k velikosti a mohutnosti těla) hlavním faktorem ovlivňujícím hladinu testosteronu. Velikost varlat však není nutně ve spojitosti s mohutností těla. Například gorila váží čtyřikrát více než šimpanz, avšak šimpanz má čtyřikrát těžší varlata. Varlata vrabce jsou v poměru k velikosti jeho těla osmkrát větší než varlata orla - díky tomu je také vrabec velmi poživačný pták. Podstata věci je tato: velikost varlat ovlivňuje míru samčí monogamie či věrnosti. Africký šimpanz Bonobo má největší varlata ze všech primátů a neustále se páří s každou samicí, která je v dohledu, samci mohutných goril se svými relativně malými varlaty jsou rádi, spáří-li se jednou do roka, i když každý z nich má okolo sebe malý harém. Beremeli v úvahu velikost varlat v poměru k mohutnosti těla, mají muži ve srovnání s ostatními primáty průměrně velká varlata. To znamená, že jejich organismus vytváří dost testosteronu, aby meli chuť být promiskuitní, avšak zas ne tolik, aby nebylo možno omezovat jejich přirozené sklony k polygamii přísnými pravidly formulovanými ženami, církví a společností.

John si na videu pozpátku přehrává svoji svatbu.
Tvrdí, že se tak může spatřit,
jak vychází z kostela jako svobodný muž.

   Ve světle poznatků, o nichž jste se právě dočetli, by nebylo překvapivé, kdyby významní političtí představitelé, jako Bill Clinton, John E. Kennedy, Bob Hawke či Sadám Husajn, měli nadpruměrně veliká varlata. Bohužel jsme tuto domněnku nemohli ověřit. Rovněž touha po sexu by u těchto mužů měla být nadprůměrná a potřebovala by svůj ventil. Veřejnost staví muže s vysokou hladinou testosteronu do významných politických pozic spojených s výkonem moci, avšak očekává od nich, že se budou chovat stejně zdrženlivě jako vykastrovaná kočka. Skutečnost je taková, že právě značná touha po sexu je vynesla do jejich pozic, avšak paradoxně může právě ona způsobit i jejich pád.
   Problém mužské nevěry má jen jedno zaručené řešení kastraci. Po ní se muž stane monogamním, nemusí se často holit, neplešatí a žije déle. Studie mužů v ústavech duševně chorých prokázaly, že kastrovaní muži se dožívají průměrně šedesáti devíti let, kdežto muži, v jejichž organismu koluje testosteron, žijí průmérně jen padesát šest let. Totéž zjištění platí i pro kočky.
   Můžeme očekávat, že budoucí generace mužů budou mnohem méně potentní než současní muži. Již po několik generací se mužům stabilně zmenšují varlata a snižuje se produkce spermatu. Existují důkazy, že naši předkové měli mnohem větší varlata než současní muži. Ve srovnání s ostatními primáty například gorilou či šimpanzem, mají muži výrazně menší množství spermií připadající na jeden gram tkáně. Současní muži produkují ve srovnání s muži ve čtyřicátých letech přibližně o polovinu méně spermií, jsou tedy méně "mužní".


Biologické počty

   Dr. Robin Baker ze School of Biologicn( Sciences na Britain's University v Manchesteru) ve svém pozoruhodném výzkumu prokázal, že mozek muže dokáže podvědomě vycítit z chování ženy dobu její ovulace. Mužský organismus pak vypočítá a uvolní přesný počet spermií, který je v daném momentě potřebný k úspěšnému oplodnění. Má-li například pár sexuální styk každý den, organismus muže uvolní v období ženiny ovulace v jednom styku sto milionů spermií. Nemá-li pár sexuální styk po tři dny, uvolní se tři sta milionů spermií, nemá-li styk pět dní, uvolní se pět set milionů, a to i v tom případě, že muž měl v mezidobí každý den sexuální styk s jinou ženou. Organismus muže uvolňuje na základě biologického výpočtu mozku právě tolik spermií, aby došlo k úspěšnému početí a vyloučila se možnost, že dojde k oplodnění konkurenční spermií.


Muži a jejich dívání se po ženách

   Muži jsou stimulováni zrakem, ženy sluchem. Mozek muže je naprogramován k vnímání ženských tvarů, proto mají u mužů velké úspěchy erotické zrakové vjemy. Ženy ze všeho nejvíce touží po milých slovech. Ženina citlivost k verbálním něžnostem dosahuje takové míry, že mnohé ženy při naslouchání sladkým slovíčkům svého milého zavírají oči.
   Volbu Miss Universe sledují v televizi ženy i muži, avšak muži jsou v převaze. Muže přitahuje pohled na krásné ženy a sledování podobných soutěží je přijatelnou formou mužského okukování žen. Volba Mr. Universe (nejkrásnějšího muže) naopak nezajímá téměř nikoho a také ani nebývá vysílána v televizi. Ani muže, ani ženy totiž nezajímá pasivní mužská krása - přitažlivost muže většinou spočívá v jeho dovednostech a fyzické statečnosti.

Soutěže Miss Universe sledují zejména muži
avšak Mr. Universe nevzrušuje téměř nikoho.

   Přejde-li okolo muže krásná žena přitažlivých tvarů, muž se za ní otočí (nemá totiž dobré periferní vidění) a dívá se na ni jako v transu. Přestane mrkat a jeho ústa se naplní slinami - tuto reakci ženy popisují jako "slintání". Jde-li spolu po ulici pár a po druhé straně chodníku se houpavým krokem nese slečna v minisukni, žena, která má dobré periferní vidění na krátké vzdálenosti, si jí všimne jako první. Rychle v duchu porovná sebe se slečnou - potenciální konkurencí - a obvykle vyjde z tohoto srovnání negativně. Když se potom její partner zadívá na slečnu, je osočen, že se "dívá po ženských". Ženy si v těchto situacích obvykle myslí dvě negativní věci: za prvé, mylně se domnívají, že muž by byl raději s onou slečnou, a za druhé, že ona sama není tak fyzicky přitažlivá jako dotyčná. Muže však vizuálně přitahují ženské tvary, křivky a dlouhé nohy. Jakákoli žena s patřičnými tvary a proporcemi vzbudí jeho pozornost. Neznamená to, že muž chce takovou ženu okamžitě do postele, připomíná mu to však, že je muž-samec, jehož dějinná role spočívá ve vyhledávání příležitostí ke zvětšení velikosti kmene. Konec konců, muž onu cizí ženu ani nezná, a tak ve skutečnosti ani neuvažuje o vztahu. Totéž platí o mužích prohlížejících si erotické časopisy pro pány. Dívá-li se na nahou ženu, nepřemýšlí, jakou má asi povahu, zda umí vařit či hraje na klavír. Sleduje její tvary, křivky a fyzický vzhled - to je vše. Tento způsob sledování se příliš neliší od pohledu, kterým hodnotí šunkovou kýtu za výlohou uzenářství. Neomlouváme tím hrubé a urážlivé okukování, jehož se někteří muži dopouštějí. Snažíme se jen vysvětlit, že je-li muž přistižen při upřeném pohledu na cizí ženu, neznamená to, že nemiluje svou partnerku. Jde jen o jeho biologické naprogramování v akci. Zajímavým zjištěním vyplývajícím z výzkumů je, že na veřejných místech, jako jsou plovárny a pláže, ženy zírají na muže více než muži na ženy.

Muži dávají přednost vzhledu před inteligencí,
protože většinou lépe vidí než myslí.


Co by měli dělat muži

   Muž by před svou partnerkou neměl nepatřičně zírat na jinou ženu, zejména na veřejnosti. Naopak jí v takové situaci může zalichotit, například: "Má sice krásné nohy, ale vsadím se, že nemá tvůj úžasný smysl pro humor. Ve srovnání s tebou je to druhá třída." Taková lichotka je pro ženu jedna z nejkrásnějších, zejména před jejími přáteli či jinými lidmi. Muž, který má odvahu něco podobného vyřknout, se setká s velkým úspěchem.
   Ženy by měly pochopit, že muž je svým biologickým naprogramováním veden k tomu, aby se díval na ženské tvary a křivky, a neměly by to považovat za ohrožující. Žena může dokonce sama začít hovořit o přednostech nějaké cizí ženy. Muži by však měli pochopit, že žádná žena neocení nepřiměřeně upřené pohledy


Co vlastně očekáváme od dlouhodobého vztahu

   V následující tabulce se dozvíte, co ženy očekávají od svého dlouhodobého sexuálního partnera, a co si o ženiných preferencích myslí muži. Údaje byly získány výzkumem více než patnácti tisíc mužů a žen ve věku od sedmnácti do šedesáti let. Položky jsou seřazeny podle důležitosti.

A
Co očekávají ženy

1. Osobnost
2. Smysl pro humor
3. Citlivost
4. Inteligenci
5. Pěkné tělo

B
Co očekávají ženy podle názoru mužů

1. Osobnost
2. Pěkné tělo
3. Smysl pro humor
4. Citlivost
5. Pěknou tvář


   Citovaný výzkum pochází z Ameriky (ostatní výzkumy zabývající se tímto tématem, které jsme analyzovali, nebyly dostatečně spolehlivé) a dokazuje, že muži si celkem realisticky uvědomují, co od nich ženy očekávají. Na seznamu B muži vysoko umístili položku "pěkné tělo". V seznamu A tato položka figuruje na posledním místě. Patnáct procent mužů se domnívá, že pro ženy je důležitý jejich velký penis. Pouze dvě procenta žen však tvrdí, že jim na tom záleží. Někteří muži jsou tak nezvratně přesvědčení o významu velikosti penisu, že v sexshopech a na reklamách v časopisech se v poslední době objevuje různé vybavení sloužící ke zvětšení penisu. Nyní se podívejme, co muži očekávají od své dlouhodobé sexuální partnerky a co si o tom myslí ženy.

C
Co očekávají muži

1. Osobnost
2. Pěknou tvář
3. Inteligenci
4. Smysl pro humor
5. Pěkné tělo

D
Co očekávají muži podle názoru žen

1. Pěknou tvář
2. Pěkné tělo
3. Prsa
4. Zadek
5. Osobnost


   Jak vidíte, ženy si o mnoho méně uvědomují, co muži očekávají od svých dlouhodobých partnerek. Je tomu tak proto, že ženy odvozují své domněnky ze způsobu chování, který vidí u mužů - z mužských upřených pohledů na ženská těla. Na seznamu A se vyskytují jak krátkodobá, tak dlouhodobá kritéria toho, co ženy očekávají od mužů. U mužů je tomu jinak. Seznam D je o tom, co muži hodnotí při prvním setkání se ženou, seznam C však uvádí vlastnosti, které muži hledají u žen v dlouhodobém vztahu.


Proč muži chtějí "jen jedno"

   Muži chtějí sex a ženy lásku. To je známo už tisíce let, avšak zřídkakdy se hovoří o tom, proč je tomu tak a co s tím lze dělat. Tento fakt je hlavním zdrojem vzájemných sporů a stížností z obou stran. Zeptáte-li se ženy, jakého by chtěla muže, obvykle odpoví, že se jí líbí široká ramena, štíhlý pas a vypracované paže a nohy - všechny tyto fyzické znaky jsou zapotřebí k lovu či zápasu s velkými zvířaty. Podle ženy by však muž měl být zároveň starostlivý, něžný a citlivý k jejím potřebám a dobrý společník při konverzaci - to jsou však ženské vlastnosti. Naneštěstí pro většinu žen se spojení vypracovaného mužského těla a ženských vlastností vyskytuje obvykle jen u gayů či zženštilých mužů.
   Muž se musí učit umění potěšit ženu, neboť mu není přirozeně vrozeno. Muž je lovec - jeho mozek je naprogramován k řešení problémů, lovu zvěře a boji s nepřítelem. Večer chce hledět do ohně a několika pohyby pánve přispět k zachování velikosti kmene. Má-li žena toužit po sexu, musí se cítit milována, obdivována a oceňována. A v této rozdílnosti spočívá zádrhel, který si většina lidí nikdy neuvědomí. Muž potřebuje sex, aby se mohl vyladit na svoje pocity. Žena naneštěstí potřebuje toto vyladění, aby vůbec dostala chuť k sexu. Muž je naprogramován na lov. Jeho organismus je uzpůsoben tak, aby byl schopen lovit bez ohledu na led, mráz či vedro. Pokožka mužů je méně citlivá, aby se lovec nenechal odradit zraněními, spáleninami či omrzlinami. Mužský svět byl během vývoje lidského rodu plný válek a smrti a nebylo v něm místo pro citlivost k potřebám jiných, pro dlouhé rozhovory a pocity. Kdyby se muži minulosti zabývali komunikací a soucítěním, nemohli by se soustředit a jejich kmen by se snadno stal cílem útoku. Ženy by si měly uvědomit, že jde o biologický fakt, kterým jsou současní muži obtíženi, a měly by se s touto skutečností vyrovnat odpovídající strategií.
   Matky často poučují své dcery, že mužům jde jen o jediné - o sex. Toto tvrzení však není zcela přesné. Muži chtějí lásku, ale mohou se na ni vyladit jen prostřednictvím sexu.
   Sexuální potřeby mužů a žen jsou velmi rozdílné, nemá však smysl vzájemně se obviňovat. Žádný z partnerů na této situaci nemůže nic změnit - příroda je tak vytvořila. Konec konců, protiklady se přitahují. Pouze ve vztahu dvou gayů či lesbiček jsou sexuální potřeby obvykle vyrovnané - proto se homosexuálové na rozdíl od heterosexuálů jen zřídkakdy hádají na téma láska a sex.


Co je třeba k sexu a lásce

   Autor výroku, že cesta k mužově srdci vede přes jeho žaludek, mířil příliš vysoko. Dostane-li se muži skvělého sexu, oživí se v něm jeho jemnější, ženská stránka. Náhle slyší zpívat ptáky, všímá si barvy stromů, cítí vůni květin a dojímají ho slova populární písně. Před sexuálním stykem si ptáků všiml jen proto, že mu znečistili auto. Muž by si měl uvědomit, že tuto jeho odvrácenou stranu, která se oživuje po sexu, mají ženy rády a připadá jim nesmírně přitažlivá. Umí-li tuto svou stránku dávat najevo, dokáže ženu vyladit patřičným způsobem již před sexem. Žena by naopak měla vědět, že prostřednictvím skvělého sexuálního života se může dostat k mužově jemnější straně a říci mu, jak okouzlující jí připadá.
   Na počátku nového vztahu je vždy úžasný sex a spousta lásky. Žena poskytuje muži dostatek sexu a on jí mnoho lásky. Jeden sytí potřeby druhého. Po několika letech však muž začne většinu svého času věnovat lovu zvěře a žena péči o jeskyni. I proto se zdá, jako by láska a sex odcházely společně. Muž i žena jsou stejně zodpovědní za svůj skvělý či špatný sexuální život. Není-li v pořádku, mají však často sklony obviňovat jeden druhého. Muži by měli pochopit, že ženy potřebují k vykřesání ohně pozornost, chválu, hýčkání a dostatek času. Ženy by si měly pamatovat, že muži tyto pocity mnohem snáze vyjadřují po sexu než před ním. Muži by si měli pamatovat, jak se cítí po pěkném sexu, a měli by se snažit si tyto pocity společně s partnerkou vyvolat ve chvíli, kdy se ho dožadují. Žena by měla být připravena pomoci mu.
   Klíčem k dobrému vztahu je sex. Je-li sex skvělý, celý vztah se výrazně zlepší.

JAK SPOLEHLIVĚ USPOKOJIT ŽENU:

Pečovat, chválit, hýčkat, pochutnávat si na jídle,
které uvařila, masírovat, opravovat věci v domácnosti,
vciťovat se, pět serenády, lichotit, podporovat, sytit,
uklidňovat, svádět, mít smysl pro humor, usmiřovat se,
povzbuzovat, hladit, utěšovat, objímat, ignorovat
přebytečný tuk, mazlit se, vzrušovat, uklidňovat, chránit,
telefonovat, předvídat, chovat se vlídně, třít se nosem,
odpouštět, bavit, chovat se šarmantně, dobývat,
prokazovat laskavosti, uchvacovat, doprovázet,
důvěřovat, bránit, oblékat, vychloubat se, uctívat,
uznávat, rozmazlovat, být ochoten pro ni zemřít, škádlit,
uspokojovat, tisknout se, projevovat oddanost,
zbožňovat.


JAK SPOLEHLIVĚ USPOKOJIT MUŽE:

Přijít nahá.


Co od sexu očekávají muži

   U mužů je to jednoduché - očekávají uvolnění nahromaděného napětí prostřednictvím orgasmu. Muž po sexuálním styku váží méně (říká se, že má prázdný mozek), protože přišel o část svého těla a potřebuje klid k odpočinku a regeneraci. Proto muž po milování často usíná. Žena se kvůli tomu často zlobí a má pocit, že se muž chová sobecky a nestará se o její potřeby.
   Muž používá sexu rovněž k tomu, aby vyjádřil fyzicky to, co neumí vyjádřit emocionálně. Má-li muž problém, například nemůže sehnat nové zaměstnání, vyrovnat přečerpané konto anebo vyřešit spor, pravděpodobně bude toužit po sexu, aby odlehčil intenzitě svých emocí. Žena toto chování obvykle nechápe, nese ho nelibě, protože se cítí být "používána" a pomíjí skutečnost, že muž má problém, s nímž si neví rady

Muži si rádi představují sex se dvěma ženami.
Ženy také - měly by si s kým popovídat, až muž usne.

   Testy prokázaly, že muži, kteří potlačují touhu po sexu, mají potíže se sluchem, uvažováním, řízením auta či při práci s těžkými stroji. Rovněž obtížně vnímají čas: tři minuty jim připadají jako čtvrthodina. Potřebuje-li žena od muže inteligentní rozhodnutí, měla by počkat až po milování, kdy má muž čistou hlavu.


Co od sexu očekávají ženy

   Má-li muž pociťovat uspokojení ze sexu, je třeba, aby se v jeho průběhu uvolnilo nashromážděné napětí. Žena pociťuje protichůdnou potřebu: touží po postupně a dlouho se vytvářejícím napětí doprovázeném nezbytnou dávkou pozornosti a konverzace. Muž touží po prázdnotě, žena po naplnění. Porozumí-li muž tomuto protikladu, stane se z něj mnohem pozornější milenec. Většina žen potřebuje před sexuálním stykem alespoň třicetiminutovou předehru. Mužům stačí třicet vteřin, do předehry obvykle započítávají i čas potřebný k uložení partnerky do patřičné polohy.

Adam byl první- to muži obvykle bývají.

   Po sexuálním styku se do organismu ženy vyplaví velké množství hormonů, takže žena mívá pocit, že se může postavit celému svétu. Chce se dotýkat, mazlit se a povídat si. Muž však buď okamžitě usne, anebo se odtáhne - vstane a "jde něco dělat", například vyměňovat prasklou žárovku či vařit kávu. Muž se totiž chce za všech okolností ovládat a během orgasmu nad sebou dočasně ztrácí kontrolu. Vstane-li a "jde něco dělat", znovu získává kontrolu sám nad sebou.


Proč muži při sexu nemluví

   Muži dokážou v určitou dobu dělat jen jedinou věc. Máli muž erekci, dělá mu potíže mluvit, poslouchat či řídit, proto muži při sexu mluví jen velmi zřídka. Chce-li se žena orientovat v jeho pocitech, musí naslouchat jeho dechu. Muži rádi poslouchají "obscénní" řeči o tom, co a jak pro ně partnerka udělá, ale před sexem, nikoli při něm. Mluví-li žena k muži během milování, může on ztratit soustředění i erekci. Během sexuálního styku užívají muži pravou mozkovou hemisféru.
   Snímkování mozku prokázalo, že se milování věnují tak intenzivně, že jsou téměř hluší.

Chce-li muž během milování mluvit,
musí přepnout na levou hemisféru.
Žena zvládá zároveň mluvení i milování se.

   Pro ženu jsou velmi důležité slovní podněty, významnou součástí předehry je pro ni tedy rozhovor. Když potom muž při milování přestane mluvit, žena se snadno začne domnívat, že se o ni nezajímá. Muž by proto měl během předehry zahrnout ženu co největším množstvím láskyplných slov, aby naplnil tuto její potřebu. Žena by zase naopak měla během milování mlčet a partnerův zájem udržovat pomocí různých zvuků, jako "oooch" a "aaach", díky nimž muž dostává potřebnou pozitivní zpětnou vazbu. Když žena během milování mluví, muž se cítí povinen odpovídat a přestává se soustředit na důležitější věci.
   Mozek žen nereaguje na chemické procesy spojené se sexuální touhou stejně dramaticky jako mozek mužů. Ženy si i během milování uvědomují zvuky zvenčí a změny okolí,kdežto muž se soustředí jen na sex a nenechá se ničím vyrušovat. Tak se projevuje pradávné naprogramování ženy k ochraně hnízda - žena vnímá, co se děje okolo, a hlídá, aby nikdo nemohl ohrozit její potomstvo. Mnozí muži se již přesvědčili, že snaha přemluvit ženu k milování v přírodě, v pokoji s tenkými stěnami či za nezavřenými dveřmi snadno vede k hádce. Sex na veřejnosti, z něhož mají ženy hluboce zakořenéný strach, je však rovněž nejčastější ženskou tajnou sexuální fantazií.


Cíl: orgasmus

   "Použije mě, kdykoli se jí zachce, a pak mě zase nezná. Nechci být sexuálním objektem." Tato slova žádný muž nikdy nevyslovil. Mužským kritériem uspokojení je orgasmus a muži se mylně domnívají, že stejné je tomu i u žen. "Jak je možné, že je spokojená, i když neměla orgasmus?" diví se muž. U sebe si tuto situaci neumí představit, a tak bere ženský orgasmus jako důkaz svého mileneckého úspěchu. Toto očekávání je však pro ženy velmi zavazující a stresující a vlastně snižuje šanci, že orgasmu dosáhnou. Ženy si užívají skvělého sexu prostřednictvím pocitu blízkosti, vřelosti a pomalu rostoucího napětí, orgasmus většinou chápou jako něco navíc, nikoli jako cí1. Muž musí mít orgasmus vždy, žena nikoli. Muži však vnímají ženy jako svoje sexuální zrcadla, a tak se snaží prodlužovat soulož po nekonečně dlouhou dobu a domnívají se, že právě po tom ženy touží.
   Následující schéma zachycuje ženskou touhu po sexu v průběhu roku. Křivka neustále kolísá nahoru a dolů. Nahoře je tehdy, když žena nejvíce touží po orgasmu - v době ovulace - dole je tehdy, když potřebuje mnoho něžností a nesexuálních doteků.
   Většina mužů mívá tuto sexuální fantazii: přijde k němu neznámá smyslná žena a shledá jej neodolatelným. Muž uspokojí každou její touhu - její touhu. Muž měří svou mileneckou úspěšnost mírou uspokojení ženy, a tak neustále sleduje její reakce, aby věděl, jak dobře si vede.

Muži nepředstírají orgasmus - žádný muž nechce
záměrně dělat takové grimasy.

   Většina mužů nedokáže během milování vnímat hluboké ženiny city a pocity, což je další důvod, proč je pro muže tak důležitý partnerčin orgasmus. Dosáhne-li žena orgasmu, muž dospěl k cíli a odvedl dobrou práci. Mnozí muži nikdy nepochopí, že povinný orgasmus je mužským, nikoli ženským kritériem úspěchu. Pro ženu je orgasmus přídavkem, nikoli měřítkem.CO nás vzrušuje

   V následující tabulce se dočtete, co vzrušuje ženy a co vzrušuje muže. Jasně z ní vyplývá, že ženy a muži nechápou sexuální potřeby svých partnerů. Tento výčet preferencí v oblasti sexu je přímým odrazem naprogramování mozku muže a ženy. Muži jsou zaměření vizuálně a chtějí sex. Ženy jsou zaměřeny na naslouchání a pocity a touží po dotecích a romantice.

Co vzrušujee ženy

1. romantika
2. vztah a odevzdání
3. komunikace
4. intimita
5. nesexuální doteky

Co očekávají ženy podle názoru mužů

1. pornografie
2. ženská nahota
3. sexuální rozmanitost
4. luxusní prádlo
5. ženina přístupnost


   Mužovým biologickým úkolem je najít co možná nejvíce zdravých žen a počít s nimi dítě. Biologickým úkolem ženy je porodit děti a najít partnera, který s ní zůstane po dobu nutnou k jejich výchově. Tyto pradávné instinkty stále pohánějí i současné muže a ženy bez ohledu na to, že žijeme v době, která si už nežádá neustálé plození. Z těchto archaických důvodů ženy vzrušuje oddanost, odevzdání a romantika jakožto jemný příslib mužovy ochoty zůstat a pomoci s výchovou potomků. Proto ženy potřebují monogamii. (Více se dočtete v následující kapitole.)
   Kritizuje-li žena mužovu potřebu zrakové stimulace, je to stejné, jako když muž kritizuje ženu za její potřebu hovořit anebo jít na večeři. Jednoduchá odpověď zní takto: je zapotřebí obojího.


Mužům se křivdí

   Věci, které vzrušují muže, se často označují za vulgární, nechutné, hrubé či zvrhlé. Vnímají je tak zejména ženy. Všeobecně platí, že ženy nevzrušují věci uvedené v seznamu mužů a naopak, muži zase reagují vlažně na ženské položky.
   Veřejné mínění velebí a oslavuje ve filmech, románech a reklamách věci, které vzrušují ženy. Mužské preference odsuzuje a zavrhuje jako pornografii a hrubost. Z biologického hlediska však příslušníci obou pohlaví potřebují k vzrušení "své" faktory. Veřejná kritika způsobů preferovaných muži vede k tomu, že časopisy jako Playboy jsou ukrývány a tajné erotické fantazie se nepřiznávají. Mnoho mužů tak nikdy neuspokojí své potřeby a hodně jich cítí vinu či se setkává s odporem a nelibostí. Porozumí-li muži i ženy dějinnému vývoji svých potřeb, snáze je pochopí a přijmou bez hněvu, odmítání či viny. Žádný člověk by neměl dělat nic, co mu není příjemné, ale volný prostor pro diskusi o potřebách partnera pomáhá vytvářet láskyplný vztah. Muži by si rovněž měli uvědomit, že zařídit romantickou večeři či víkend na venkově je stojí jen zlomek úsilí ve srovnání se ženou, která se kvůli nim houpe na lustru v podvazkovém pásu.


Afrodiziaka - zničení mýtu

   Známe stovky údajných afrodiziak, ale ani u jednoho nebylo vědecky prokázáno, že skutečně má požadované účinky. Všechny fungují na základě placebo efektu: věříte-li, že budou účinkovat, skutečně účinkují. Některá takzvaná afrodiziaka mohou dokonce omezovat sexuální touhu nebo jí úplně bránit, zejména tehdy, dráždí-li ledviny či vyvolávají-li svědění a vyrážku. Jediná naprosto zaručeně působící afrodizíaka jsou ta uvedená v předchozí tabulce.


Muži a pornografie

   Muži mají rádi pornografii a ženy nikoli. Pornografie vychází vstříc biologickým potřebám mužů, nebot neskrývaně předvádí ženské tvary, vášeň a sex. Mnoho žen však pornografii vnímá jako ukázku dominance necitlivých mužů nad ženami. Neexistuje žádný důkaz o spojitosti mezi pornografií a sexuálními zločiny. Pornografie však může být psychologicky nebezpečná z jiného důvodu: ukazuje totiž nesmírně výkonné muže, kteří vydrží souložit dlouhé hodiny. Tento obraz může značně pošramotit názor muže na jeho vlastní výkon.

Jaký je rozdíl mezi erotikou a perverzí?
Erotické je, použijete-li peříčko,
perverzní je použít celé kuře.

   Pornografie také předstírá, že ženy vzrušují stejné zrakové a fyzické faktory jako muže a že ženská touha po sexu je stejně silná či ještě vyšší než mužská. Tato představa může mít zhoubný vliv i na ženy. Prezentování žen jako sexuálních objektů, které neukojitelně baží po milování, může narušit jejich sebeúctu. Výzkumy osmnáctiletých až třiadvacetiletých respondentů prokázaly, že padesát procent mužů vnímá svůj sexuální život ve srovnání s filmy a časopisy jako méně uspokojivý, šedesát dva procent žen však vypovědělo, že jejich sexuální život je stejně dobrý či lepší než prezentace sexu v médiích. Zdá se, že muži se snáze než ženy nechají ovlivnit očekáváními vztahujícími se k jejich výkonu.


Existují sexuální maniačky?

   Kdyby na zemi přistáli mimozemšťané a snažili se utvořit si názor na lidi podle časopisů, knih a filmů, rychle by dospěli k závěru, že pozemské ženy jsou vysoce sexuálně založená multiorgasmická stvoření, která nikdy nemají dost. Kdyby si mimozemšťané přečetli něco z běžné pornografické literatury nebo shlédli jakýkoli pornografický film, byli by nepochybně přesvědčeni, že ženy mají neukojitelný sexuální apetit a za všech okolností se vrhají na téměř jakéhokoli muže. Toto je prezentace ženy v médiích, s níž se skutečné ženy musí vyrovnat. Nenasytná sexuální maniačka je ve skutečnosti výplodem mužské představivosti a odpovídá pouhému jednomu procentu ženské populace. Moderní ženě dělá potíže uvěřit muži tvrdícímu, že se mu líbí, jak vypadá nahá. S touto fantazijní představou prezentovanou v médiích se musí vypořádat teprve současní muži a moderní ženy, protože jejich rodiče a prarodiče se nikdy nesetkali s představou ženy ovládající sexuální touhu muže. Mnoho dnešních žen se považuje za nenormální či dokonce frigidní jen proto, že neodpovídají této mediální prezentaci. Mužům se vnucuje představa, že ženy neustále silně touží po sexu, a jsou zklamaní a otrávení, když je jejich skutečná partnerka dostatečně často neprovokuje k milování. Jsme neustále obklopeni časopiseckými titulky jako "Za pět dní se naučíte, jak prožít mnohonásobný orgasmus", "Tantrický sex trvá celé hodiny", "Měla jsem tři sta milenců během tří let", "Jak to dělat celou noc" a podobné, které v ženách i mužích vyvolávají dojem, že ženy myslí jedině na sex.

Ženské hnutí osvobodilo postoj moderní ženy k sexualitě,
nezvýšilo však její touhu po sexu.

   Ženská touha po sexu zůstává pravděpodobně již po celá tisíciletí stejná, zminilo se pouze to, že dnes se o ní volně diskutuje. Sexuální touha současných žen se pravděpodobně neliší od touhy jejich matek či babiček, ale ty ji potlačovaly a samozřejmě o ní nehovořily. Sexuální frustrace v době před rozšířením antikoncepční pilulky byla nepochybně vyšší než dnes. Ale jistě nebyla tak vysoká, jak se nás dnes snaží přesvědčit média.


Zhasnuto nebo rozsvíceno?

   Již víme, že muži při sexu dávají přednost zrakovým podnětům. Chtějí vidět ženské tvary, křivky, nahé tělo, pornografii. Kinsey zjistil, že sedmdesát šest procent mužů by se chtělo milovat při rozsvíceném světle, po tomtéž touží pouze třicet šest procent žen. Ženy obecně nevzrušuje pohled na nahotu, pokud nejde o zamilovaný pár v romantické či podmanivé scéně. Vidí-li muž nahou ženu, velmi ho to vzrušuje. Vidí-li žena nahého muže, většinou se rozesměje.
   Ženy mají rády slova a pocity. Dávají přednost sexu při ztlumených či zhasnutých světlech anebo zavírají oči, což je v souladu s jejich jemně vyladěnými smysly. Většinu žen vzrušuje něžné hlazení, smyslné doteky a sladká slovíčka. Ženské časopisy čas od času zařazují plakáty nahých mužů a snaží se čtenářky přesvědčit, že ženský postoj k nahotě je stejný jako mužský. Tento trend však nikdy netrvá dlouho. Zjistilo se však, že časopisy s těmito plakáty často vyhledávají gayové.

Většina žen dává přednost sexu při zhasnutém světle -
nemohou totiž snést pohled na muže, který si užívá.

Muži mají rádi sex při rozsvíceném světle
- snáze si vybaví ženino jméno.

   Veškeré pokusy prodávat pornografii ženám selhaly. Koncem devadesátých let se však dobře prodávaly kalendáře s mužskými poloakty, které nakonec předčily v prodejnosti i kalendáře s ženskými akty. Kalendáře s fotografiemi mužů kupovaly tři kategorie lidí: dospívající dívky, které toužily po fotografii svého filmového či hudebního idolu, ženy, které kalendář kupovaly jako žertovný dárek pro přítelkyni, a gayové.